Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzebciny, 05.05.2015 r.

Znak spr.: SA.270.1.4.2015

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Nadleśnictwo Trzebciny zgodnie z art.92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w drodze przetargu nieograniczonego pn  „Budowa budynku gospodarczego leśnictwo Siwe Bagno"

 

 Wybrana  została wybrana oferta firmy:

 

Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek,  ul. Dworcowa 9 a 86-150 Osie,

za cenę 184 000,00zł termin płatności 30 dni

słownie: sto osiemdziesiąt cztery  tysiące złotych  00/100

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 100  i spełniała wszystkie wymagania SIWZ.

 

Pozostali oferenci uzyskali następującą liczbę punktów :

1. Zakład Remontowo-Budowlany Barbara Malinowska 86-150 Osie ul. Dolna 6  67,73 pkt

2. Z..U.H. Roman Mischke ul. Murowa 19, 89-500 Tuchola     72,72 pkt

3.B.B Budownictwo s.c . ul. Starego Urzędu 23 89-650 Czersk      75,85 pkt

 

Z przeprowadzonego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.